Stadgar

§ 1 ÄNDAMÅL
Västerdalarnas Flygklubb, i dessa stadgar kallad VFK eller klubben, har som ändamål att verka för flygets popularisering och skall med upplysningsverksamhet och annan PR verksamhet, väcka och vidmakthålla intresset för flygning.

Klubben skall bereda klubbens medlemmar tillfälle till flygning och gemenskap på gynnsammast möjliga villkor. Klubben skall i övrigt verka för flygets utveckling enligt KSAK:s och FSF:s riktlinjer och principer.

§2 ANSLUTNING
Klubben är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK), Flygsportförbundet (FSF), samt de övriga förbund som klubben är verksam inom och följer i tillämpliga delar dess stadgar och beslut.

§3 ORGANISATION
3.1 Beslutande
Klubben är en allmännyttig ideell förening och står under ledning av en styrelse. I avseende på den aktiva verksamheten indelas klubben i verksamhetsgrenar.

Styrelsen kan föreslå årsmötet om utökning eller minskning av antalet aktiva verksamhetsgrenar.

3.2 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter från varje i klubben ingående verksamhetsgren. Dessutom ingår i styrelsen av klubben utsedd flygplatschef.

Kallelse till styrelsemöte sker med en personlig kallelse senast en vecka före mötet och skall bekräftas med ett svar.

3.3 Verksamhetsgrenar
Två personer från varje verksamhetsgren ingår i styrelsen. Om ordinarie ledamot är förhindrad att deltaga på styrelsemötet ersätt denne av en suppleant. Suppleanter äger rätt att deltaga vid styrelsemöte och har rösträtt när de ersätter ordinarie ledamot. Samtliga personer väljs vid klubbens ordinarie årsmöte.

Kallelse till möte i verksamhetsgrenarna publiceras på klubbens hemsida samt med ett anslag vid klubben senast en vecka före mötet.

3.5 Allmänt klubbmöte
Allmänt klubbmöte utlyses på styrelsen begäran, när en verksamhetsgren så begär, eller när minst en tredjedel av klubbens röstberättigade medlemmar begär det skriftligt. Röstberättigade medlemmar är de som har VFK som huvudflygklubb samt har betalat årets medlemsavgift. Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Kallelse till klubbmöte publiceras på klubbens hemsida före mötet.

§4 VERKSAMHET
4.1 Styrelsen.
Styrelsen representerar klubben mellan allmänna möten, avgör frågor som ej skall avgöras i allmänna klubbmöten eller i

verksamhetsgrenarnas avgörande, registrerar nya medlemmar samt

förvaltar tillgångarna. Styrelsen är beslutande i alla ekonomiska frågor.

4.2 Verksamhetsgrenar
Respektive verksamhetsgren leder den praktiska flygverksamheten inom verksamhetsgrenen efter de ramar och direktiv som lämnats av styrelsen och av allmänna klubbmöten.

Styrelserepresentanterna kallar alla inom samma verksamhetsområde till möten och mötet lämnar förslag till det som skall beslutas i styrelsen.

Inom verksamhetsgrenarna gäller enkel röstövervikt.

Verksamhetsgrenarna har möten minst två gånger per år.

Verksamhetsgrenarna utfärdar direktiv till, och utser klubbens ombud till respektive förbunds årsmöte.

§5 ÅRSMÖTE
5.1 Tidpunkt
Ordinarie årsmöte hålls före 15 april.

5.2 Plats och tidpunkt
Plats och tid för årsmötet beslutas av styrelsen.

5.3 Kallelse
Kallelse till Årsmöte publiceras på klubbens hemsida samt med ett anslag vid klubben senast fyra veckor före årsmötet.

5.4 Motioner, Propositioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda skriftligen senast 14 dagar före årsmötet. Alla medlemmar som har VFK som huvudflygklubb, verksamhetsgrenarna samt styrelsen har rätt att lämna motioner och propositioner för att behandlas vid årsmötet. Motioner föreläggs årsmötet tillsammans med styrelsens yttrande.

5.5 Röstning, rösträtt
Varje vid årsmötet närvarande medlem som har VFK som huvudflygklubb, äger en röst. För att upptas i röstlängd krävs att medlem kan styrka att årets medlemsavgift är betald.

Valbar till någon post på årsmötet är endast den som är upptagen i röstlängden. Undantag är endast val av revisorer, se §12.1

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har årsmötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

5.6 Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall endast följande ärenden behandlas;

Årsmötets öppnande
Val av ordförande för årsmötet
Val av sekreterare för årsmötet
Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll.
Fastställande av röstlängd
Frågan om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst
Föredragning och frågan om godkännande av klubbens förvaltningsberättelse för det gångna verksamhetsåret
Föredragning och frågan om godkännande av revisorernas berättelse
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen om det gångna verksamhetsåret
Behandling av motioner eller propositioner som stadgeenligt har framlagts.
Val av ordförande (jämna år)
Val av vice ordförande (udda år)
Val av kassör (jämna år)
Val av sekreterare (udda år)
Val av firmatecknare och firmatecknarnas befogenheter
Val av flygplatschef
Val av stugfogde/campingvärd
Val av representanter till styrelsen från verksamhetsgrenarna, två personer och en suppleant.
a. Motorflyg, varav en sammankallande
b. Segelflyg, varav en sammankallande
c. Modellflyg, varav en sammankallande
Val av två revisorer samt en revisorssuppleant
Val av valberedning
Val av ombud till FSF:s

Val av ombud till FSF:s årsmöte

Fastställande av klubbens medlemsavgifter för nästa år

Övriga ärenden. Inga för föreningen bindande beslut kan fattas under denna punkt

Årsmötets avslutning

§6 EXTRA ÅRSMÖTE
Extra årsmöte kan sammankallas av styrelsen, på begäran av revisorerna, eller då minst 1/3 av klubbens röstberättigade medlemmar så begär.

Begäran skall ske skriftligen med angivande av skäl.

Kallelse till Extra Årsmöte publiceras på klubbens hemsida samt med ett anslag vid klubben senast två veckor före Extra Årsmöte.

Dagordning skall medfölja kallelsen. Vid extra årsmöte får endast beslut fattas i ärenden enligt dagordning i utskickad kallelse.

Alla frågor avgörs med enkel majoritet. Omröstning genomförs med handuppräckning. Sluten omröstning kan endast begäras vid person- eller förtroendefrågor. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

§7 VALBEREDNING
Valberedning utses av ordinarie årsmöte för perioden fram till nästa ordinarie årsmöte. Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter, varav en är sammankallande. I valberedningen bör ingå ledamöter från VFK:s samtliga verksamhetsgrenar.§8 STYRELSEN

8.1 Sammansättning, mandatperioder
Styrelsens arbetsår omfattar tiden mellan två ordinarie årsmöten. Ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare väljs på två år vid ordinarie årsmöte. Jämna år väljs ordförande och kassör, udda år väljs vice ordförande och sekreterare. Ledamöter för verksamhetsgrenarna väljs på ett år.

8.2 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande vid styrelsemötet. Ledamöter får inte utöva sin rösträtt genom fullmakt. Ej närvarande ledamot ersätts av närvarande suppleant för respektive verksamhetsgren. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör.

8.3 Åligganden
Styrelsen handhar klubbens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och efter årsmötets beslut, samt är ansvarig inför årsmötet. Styrelsen avlägger till årsmötet förvaltningsberättelsen för det gångna verksamhetsåret, omfattande verksamhetsberättelse och kassarapport.

8.4 Arbetsformer
Styrelsens arbete leds av ordföranden, som också är sammankallande. Styrelsen sammanträder minst en gång i kvartalet.

Till styrelsemöte kallas även suppleanterna. Styrelsen äger också rätt att utse kommittéer eller arbetsgrupper för särskilda uppgifter, samt att utfärda direktiv och instruktioner till dessa.

§9 MEDLEMSKAP, MEDLEMSAVGIFTER

Medlemskap i klubben erhålls av enskilda personer mot erläggande av gällande medlemsavgift för året. För nytillträdd medlem från annan klubb skall även medlemmen fullgjort sina åligganden i den tidigare klubben.

Medlemsansökan sker skriftligt på formulär som finns på VFK:s hemsida eller i medlemspärmen vid klubbhuset.

Det åligger alla medlemmar att följa stadgarna samt de lokala föreskrifterna och informera sig om mötens beslut. Samtliga protokoll finns i klubbpärmen.

För att flyga klubbens flygplan krävs att giltigt certifikat innehas, undantag är elever under flygutbildning som har lärarens godkännande, att flygsäkerhetsmässiga villkor är uppfyllda samt att medlemsavgiften för året är betald. Medlemsavgift skall även erläggas av den som varaktigt utnyttjar klubbens lokaliteter.

Medlemsavgifter för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Avgiften gäller för kalenderår.

För nytillträdande medlem, som har erlagt klubbens medlemsavgift under årets sista kvartal, skall den erlagda avgiften gälla till nästa års utgång. Beträffande medlemsavgifterna till förbunden som klubbmedlemmarna är anslutna till, gäller vad som beslutas på respektive förbunds Årsmöte.

Till hedersmedlem kan styrelsen välja en person som har gjort sig särskilt förtjänt om klubbens och dess strävanden.

§10 RÄKENSKAPER, FÖRVALTNING

10.1 Klubbens namn

Klubbens namn är VÄSTERDALARNAS FLYGKLUBB

Firmatecknare utses av årsmötet.

10.2 Verksamhets- och räkenskapsår

Klubbens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med den 31 december.

10.3 Medlemsregister

Klubben skall föra register över anslutna medlemmar.

§11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte, extra årsmöte, klubbmöte, styrelsemöte samt verksamhetsgrensmöte och möten inom kommittéer. Protokoll skall vara justerade senast en vecka efter möten.

§12 REVISION

12.1 Val av revisorer

För granskning av klubbens och styrelsens verksamhet och förvaltning väljer årsmötet två revisorer, samt en revisorsuppleant för tiden fram till nästa årsmöte. Valbar till post som revisor är även icke medlem.

12.2 Tidpunkt och granskning

Klubbens räkenskaper, kassa och handlingar skall hållas tillgängliga för granskning av revisorerna närhelst de så begär. Klubbens och styrelsens räkenskaper och handlingar överlämnas till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet och skall efter verkställd revision, med revisionsberättelse, vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

§13 UTTRÄDE, UTESLUTNING

Medlemskapet upphör att gälla om medlemsavgift inte betalas under året. Utträde anmäls till klubben senast 3 månader före årets utgång. Utträde ur förbund som medlemmen är verksam i, följer de regler som gäller för respektive förbund.

Medlem som på annat sätt underlåtit att fullgöra sina ekonomiska skyldigheter gentemot klubben, brutit mot dess stadgar, eller på annat sätt skadat klubben, kan uteslutas ur klubben av dess styrelse.

14 STADGEÄNDRING

För ändring av klubbens stadgar fordras beslut av två på varandra följande allmänna klubbmöten med minst 30 dagars mellantid, av vilka det ena skall vara ordinarie årsmöte.

§15 UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan fattas endast på förslag av dess styrelse. För ett sådant beslut fodras minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Klubbens tillgångar skall vid eventuell upplösning i enlighet med styrelsens beslut överlämnas till institution, som verkar för något eller några av klubbens syften.

Copyright © 2024 Västerdalarnas Flygklubb